موکه مه کنجکه تونو

ترمه – براساس ترانه ی “موکه مه کنجکه تونو” ترمه دخترک پانزده سال بیشتر نداشت.سیاهی چشمانش طوری بود که انگار وقتی صبح می شد،تمامی سیاهی شب جمع شده ودر چشمانش خانه می کرد.و شامگاه که […]