اولاد حسن سرحان در سیستان و خراسان

طایفه حسن سرحان حسن بن سرحان الهلالی اهل نجد حجاز و شیخ عشیره الهلال بود که از او با نام سلطان حسن سرحان و پرنس حسن نام برده شده او با رهبری عشایر تحت فرمانش […]