جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   آبي به جوي آمد و جاليز جان گرفت جان دوباره کالبد ِسیستان گرفت در روستاي دور تنور فسرده اي بوي لطيف وگرمي يك سفره نان گرفت […]

خُولَك فروش

سیستان از منظر ادبیاتخُولَك فروش: شعری از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   صبحي پگاه بود و ز نيزار دور دست آهنگ شهر داشت پريچهره دختري بر روي سرنهاده خُولكهاي* تازه را چون تاج سبز رُسته […]