نام و نشان برخی از شهدای ایل دریکوند

نام و نشان برخی از شهدای ایل دریکوند ((اسامی شهدای گرانقدر کامل نیست)) شکراله برخی”میر” برزو ۲۸-۱۰-۶۵ مهران میرکریم دره شهر مهرداد هاشمی روح اله ۱۳-۱-۶۲ امقرآبادان میرکریم دره شهر محسن هاشمی لطیف ۱۲-۷-۵۹ خرمشهر […]

مختصری از ویژگی های سیاسی اجتماعی طایفه میر

مختصری از ویژگی های سیاسی اجتماعی طایفه میر: آنچه که بطور کلی میتوان در باب ویژگی های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی طایفه میر ذکر کرد این است که با توجه به این که طایفه […]