شهید مصطفی میری

شهید مصطفی میری نام پدر: محمد تاریخ تولد:۱۳۶۴/۶/۱۷ تاریخ شهادت:۱۳۸۶/۴/۲۸ دین:اسلام مذهب:شیعه علت شهادت درگیری ميان نيروهاي تيپ مستقل ‪۱۱۰‬سلمان فارسي با اشرار و قاچاقچيان مسلح در حوزه كورين زاهدان.