اشعار در وصف بانوان سیستانی

چترون تو بو جئلونگئ که گل داده وه پالئز…  (گیسوان ات بوته ای را می مانست که به پالیز گل کرده است…) ماشاءالله خلیلی/ غزل پاطی ================= چک زنئ، سرچک زنئ! دؤله وه لئتک زنئ! * (هلهله […]

پوستر به گویش سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک

پوستر به زبان سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک سئَر گوشِی خوا تِیز مِی نه  چرُخِه از دوردورا گرِیز مِی نه  دووارده باد بالا مبینو پو شته  نو سیستو خرمنه روگِیز مِی نه    […]

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   برخيز و با ما درين دشت، جوياي آب روان باش با تشنگان كويري، همپا و هم داستان باش رفته به تاراج پاييز، دار و […]

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

جاليز: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   آبي به جوي آمد و جاليز جان گرفت جان دوباره کالبد ِسیستان گرفت در روستاي دور تنور فسرده اي بوي لطيف وگرمي يك سفره نان گرفت […]

خُولَك فروش

سیستان از منظر ادبیاتخُولَك فروش: شعری از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   صبحي پگاه بود و ز نيزار دور دست آهنگ شهر داشت پريچهره دختري بر روي سرنهاده خُولكهاي* تازه را چون تاج سبز رُسته […]