نظر استاد محمد اعظم سیستانی قلعه چخانسور توسط سردارابراهیم خان اعمارنشده بود: در نیمروز درمصب رودخانۀ خاشرود، از فاصله های دور قلعه متروکه ومخروبه ئی با حصار وارگ بلندی خود نمائی میکند که گوئی یک […]