خُولَك فروش

سیستان از منظر ادبیاتخُولَك فروش: شعری از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   صبحي پگاه بود و ز نيزار دور دست آهنگ شهر داشت پريچهره دختري بر روي سرنهاده خُولكهاي* تازه را چون تاج سبز رُسته […]