دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)

دیوانه سیستان باش: سروده ای از محمودرضا آرمین (سهی سیستانی)   برخيز و با ما درين دشت، جوياي آب روان باش با تشنگان كويري، همپا و هم داستان باش رفته به تاراج پاييز، دار و […]