حق آبه سیستان و هیرمند و تالاب بین المللی هامون

هلمند

تصویر خود گویاست ، شهروندان افغانستان مانع ورود اب به سمت #سیستان غربی در #ایران می شوند!..خدا کند انقدر باران و برف ببارد تا شما محتاج این همه زحمت و راه بر اب بستن نباشید..خدا […]