نقوش و فرشهای دست باف با نام ( بته میر )فرش میر

نقوش و فرشهای دست باف با نام ( بته میر )فرش میر یا قالی میر   بته میر : بته ترمه هایی به شکل کاج مانند بته های ترمه ای (بته ترمه) و خرقه ای […]