«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری»

«کاش میشد دوباره برخیزد / نسل یعقوب لیث صفاری» سروده ای از فرشته بزی باز زن پنکه را که روشن کرد بوی سیگار بهمنش پیچید بوی الکل که مست می رقصید توی گلهای دامنش،پیچید خسته […]