میران سیستان

میران سیستان   میر (طایفه) طایفه میر این طایفه تقریبا در همه جای سیستان وبلوچستان پراکنده اند و از مراکز جمعیتی این طایفه زاهدان، زابل – بنجار-دوستمحمد، جزینک-حیدراباد شیطو-میلک- شهرك شیب اب-محمد اباد- ده میر- کرباسک […]

میر (طایفه)

میر (طایفه) طایفه میر این طایفه تقریبا در همه جای سیستان وبلوچستان پراکنده اند و از مراکز جمعیتی این طایفه زاهدان، زابل – بنجار-دوستمحمد، جزینک-حیدراباد شیطو-میلک- شهرك شیب اب-محمد اباد- ده میر- کرباسک – و برخی […]

ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان

ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان توجه این مطلب از سایت سازمان امور عشایر ایران میباشد و نظر شخصی ما نیست  ایلات و طوایف عشایر طوایف و عشایر سیستان در سیستان بیش از […]