معرفی میر تاجمیر خان میر زراسوند

  میر تاجمیر خان میر زراسوند تیره میر زراسوند مانند بسیاری دیگر در بختیاری از جمله احمد خسروی و توشمال و اولاد جعفرقلی خان ، از لرستان به بختیاری آمده اند .طایفه میر از باب […]