ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان

ایلات و طوایف و عشایر سیستان و بلوچستان توجه این مطلب از سایت سازمان امور عشایر ایران میباشد و نظر شخصی ما نیست  ایلات و طوایف عشایر طوایف و عشایر سیستان در سیستان بیش از […]

ایل ممسنی

ممسنی (ایل) ایل ممسنی از قبایل لرهم خوان وهم خانواده مردم بختیاری اصلی ایران است که در حال حاضر در شهرستان‌های ممسنی و رستم وکازرون و سپیدان و مرودشت و فراشبند در استان فارس زندگی می‌کنند و از چهار طایفه رستم، بکش و جاوید و دشمن زیاری تشکیل […]