حق آبه سیستان و هیرمند و تالاب بین المللی هامون

هلمند

تصویر خود گویاست ، شهروندان افغانستان مانع ورود اب به سمت #سیستان غربی در #ایران می شوند!
.
.
خدا کند انقدر باران و برف ببارد تا شما محتاج این همه زحمت و راه بر اب بستن نباشید..
خدا کند خانه تان انقدر آباد شود که محتاج مهاجرت به جایی نباشید.
خدا کند انقدر متحد شوید که بتوانید سایه طالبان را از سر خودتان بردارید …
ما هم خدایی داریم …
اب خواهد رسید …
ما ایران را با تمام اقوام و البته مهمانانش گرامی می داریم….

.

حق_آبه