نقشه ایران در دوره صفوی

نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت صفویه در قرن ۱۰ و ۱۲ هجری .

ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ خورشیدی

به زبان فارسی دارای کاغذ به رنگ کرم و استفاده از رنگ های آبی و قرمز روشن

شماره اموال :۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۶

پدید آورندگان :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)

موضوع اثر :جغرافیای تاریخی

رنگ :قرمز روشن

ابعاد :طول (۱ متر و ۸ سانتیمتر) عرض (۷۷ سانتیمتر)

واقف :حاج حسین آقا ملک