جواد دادي زاده کوهنورد سيستاني

جواد دادي زاده

آقاي جواد دادي زاده کوهنورد خوب سيستاني در سفرهايي که جنبه ورزشي و کوهنوردي دارد اقدام به تهيه بنرهايي نموده تا نام سيستان و هويت قوم سيستاني و سرزمين رستم و سورنا وشاهنامه و يعقوب ليث را براي جهانيان به نمايش گذارد.ايشان در سفري که شهريور سال ۹۸ به ترکيه داشته به علت عشقش به زادگاه اجدادي خود اقدام به اين کار فرهنگي جالب نموده .

من سيستاني هستم

از تبار گرشاسپ و سورنا و يعقوب ليث ها

از تبار زال و رستم ها

قوم من مهد فرهنگ و تمدن است

در عين شجاعت و دلاوري

دلي آسماني دارم

جواد دادي زاده
جواد دادي زاده