اشعار در وصف بانوان سیستانی

چترون تو بو جئلونگئ که گل داده وه پالئز… 

(گیسوان ات بوته ای را می مانست که به پالیز گل کرده است…)

ماشاءالله خلیلی/ غزل پاطی

=================


چک زنئ، سرچک زنئ! دؤله وه لئتک زنئ! *

(هلهله بر پا کنید! بر دهل محکم بکوبید!)