پوستر به گویش سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک

پوستر به زبان سیستانی: سروده ای از جواد محمدی خمک

سئَر گوشِی خوا تِیز مِی نه 

چرُخِه از دوردورا گرِیز مِی نه 

دووارده باد بالا مبینو پو شته 

نو سیستو خرمنه روگِیز مِی نه 

 

شعری شورانگیز از «سعید حاجی حسینی» به زبان سیستانی