ابیاتی در مورد میر

ابیات معروفی که دران به نام , لقب میر اشاره شده

یکی میر بود اندر آن شهر اوی   /     سرافراز و با لشکر وآبروی .

فردوسی .

از کوشش تو شاه به هر جای هیبت است/وز بخشش تو میر به هر خانه ای نواست .

فرخی .

ای میر نوازنده و بخشنده وچالاک   /  ای نام توبنهاده قدم بر سر افلاک .

عنصری .

با دهش دست و دین و داد همی باش  /  میر همی باش و میرزاد همی باش .
منوچهری

اگر میر میر است و کامش رواست   /  چنان کش گمان است گو شو ممیر.

ناصرخسرو.

گفت میری دوست می دارم بسی   /  تا همه من میر باشم نه کسی .

عطار.

ستم در روزگارش میر عدل است   /  سر زلف بتان زنجیر عدل است .

کلیم کاشی .