شهید نوروز میرشکار

شهید نوروز میرشکار

نام:نوروز

نام خانوادگی:میرشکار

نام پدر:علی

محل تولد:زابل

تاریخ تولد:۱۳۳۴/۷/۳

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۹/۳۰

محل شهادت:محور بستان

تحصیلات:ششم ابتدایی

 

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید نوروز میرشکار عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

با کمال افتخار و با تمام مال و جان به خاطر خدا و قرآن حاضرم.

به گفته رهبر عزیزمان نایب الامام خمینی از کشور اسلام خود به وظیفه شرعی عمل کـرده و تـا آخرین نفس انجام وظیفه خواهم کرد.

از جسم ناچیز خود در راه خدا دریغ نخواهم کرد.

امیدوارم از خداي بزرگ که ما را موفق گرداند تا بتوانیم قدمی در راه او برداریم.

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان کـه آفریننـدة  تمـام جهـان و جهانیـان اسـت او بخـشنده و  گیرنده است. اینجانب نوروز میرشکار با کمال افتخار و با تمام مال و جان حاضرم کـه بـه خاطر خدا و قرآن و به گفته رهبر عزیزمان نایب الامام خمینـی از کـشور اسـلام خـود بـه وظیفه شرعی عمل کرده و تا آخرین نفس انجام وظیفه خواهم کـرد و هـیچ گونـه از ایـن جسم ناچیز خود در راه خدا دریغ نخواهم کرد و امیدوارم از خداي بزرگ که ما را موفـق گرداند تا بتوانیم قدمی در راه او برداریم.

با تقدیم احترام نوروز میرشکار