شهید مصطفی میری

شهید مصطفی میری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:۱۳۶۴/۶/۱۷

تاریخ شهادت:۱۳۸۶/۴/۲۸

دین:اسلام

مذهب:شیعه

علت شهادت درگیری ميان نيروهاي تيپ مستقل ‪۱۱۰‬سلمان فارسي با اشرار و قاچاقچيان مسلح در حوزه كورين زاهدان.