شهید محمد میر

شهید محمد میر

نام:محمد

نام خانوادگی:میر

نام پدر:محمد علی

محل تولد:مشهد

تاریخ تولد:۱۳۴۷/۹/۱۱

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۵

محل شهادت:شلمچه

تحصیلات:اول متوسطه

کدخبر : ۳۱۸۵ | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۲۲|۱۳:۳۱

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید محمد میر عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺴﻰ را ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﷲ از ﺗﻘﺼﯿﺮاﺗﺶ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪى را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر (ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزي ) ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد، رﺳﯿﺪم.

ﻣﺎدر ﺟﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﺖ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺧﺪا ﯾﻰ [ﮐﻪ] اﻧﺴﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و او را در راﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮود ﻫـﺪاﯾﺖ ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﻋﻘﻞ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻋﻘﻞ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻘﻞ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ. ﺣﺎل ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﻣﻦ ﺷﻤﺎ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ام را ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ، ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﺮ ﮐـﺲ از ﻣـﻦ ﺑﺪى ﺑﺪل دارد ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ . ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺴﻰ را ﻧﻤﻰ ﺑﺨـﺸﺪ ﻣﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮐه ﺧﻠـﻖ ﷲ از ﺗﻘﺼﯿﺮاﺗﺶ ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪى را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻰ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ . از ﺗﻮ ﮐﻪ وﺻﯿﺘﻢ را ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻰ ﯾﺎ ﻣﻰ ﺷﻨﻮى ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻰ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘـﺪارى از ﺑـﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

 ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ روﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎى ﺑﺨـﺸﺶ دارم . ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻣﻦ اﺣﺘﺮام دارﯾﺪ. ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺮ زﺣﻤﺘﺘﺎن را ﺑﺪﻫﺪ . ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ وظیفه ام را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و رﺿﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐـﻨﻢ . ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔـﻮارى ﺧﻮدﺗـﺎن ﻣـﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. ﻣﺎدر ﺟﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﺎ آن زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ات و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﺖ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫـﻢ وﻋـﺪه داده «اﻟﺠﻨﮥ ﺗﺤﺖ اﻗﺪام اﻻﻣﻬﺎت». «ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎى ﻣﺎدران اﺳﺖ». ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ . اى ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ دوﺳـﺖ ﻫـﺴﺘﻰ، اى ﮐـﺴﻰ ﮐـﻪ ﻧﺼﺎﯾﺤﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﺖ را ﻗﺒـﻮل ﮐﻨـﺪ . ﺑـﺮادران ﻋﺰﯾـﺰم ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ . ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﭘـﺪر و ﻣﺎدرﻣـﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻰﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮﺑﻢ- ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻰ داﻧﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺼﺎى ﭘﯿﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻃـﻞ ﺑـﻮد رﺳـﯿﺪم . در ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ: «وﻗَﺎﺗﻠُﻮﻫﻢ ﺣﺘﱠﻰ ﻟَﺎ ﺗَﮑُﻮنَ ﻓﺘْﻨَﮥٌ» ﻣﻌﻨـﻰ اﺻـﻠﻰ آن ﻫﻤـﯿﻦ ﺷـﻌﺎر ﺟﻨـﮓ ﺟﻨـﮓ ﺗـﺎ ﭘﯿﺮوزى اﺳﺖ . ان شاءﷲ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺷـﻌﺎر ﺑـﻪ ﻧﺒـﺮد ﺑـﺎ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻤﻪ زﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

               آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﺪ               ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﯿـﺎل و ﺧﺎﻧﻤـﺎن را ﭼـﻪ ﮐﻨـﺪ

               از ﮐﺠـﺎ آﻣــﺪه ام آﻣــﺪﻧﻢ ﺑﻬــﺮ ﭼــﻪ ﺑــﻮد                ﺑـﻪ ﮐﺠـﺎ ﻣــﯽروم آﺧــﺮ ﻧﻨﻤـﺎﯾﯽ وﻃـﻨﻢ