شهید قربانعلی میر

شهید قربانعلی میر

نام:قربانعلی

نام خانوادگی:میر

نام پدر:موسی

محل تولد:زابل

تاریخ تولد:۱۳۴۸/۶/۸

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۰

محل شهادت:شلمچه

تحصیلات:ابتدایی

دین:اسلام

مذهب:شیعه

 

به گزارش فائزون در وصیت نامه  شهید قربانعلی میر  عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و وﺣﺪت و ﻫﻢﭘﺎرﭼﮕﻰ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪرو اﻣﺎﻣﺎن و اﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ از اﺳﻼم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻰروم ﺗﺎﺳﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ.

ﺧﺪا ﻧﺎﻇﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽروم و راﻫﻢ را ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام.

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪاي ﺧﻮد ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ.

قربانعلی میر

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﺴﻢ رب اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺪﯾﻘﯿﻦ

ﺑﺎ ﺳﻼم درود ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه وﻟﻰ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ) و ﻧﺎﯾﺐ ﺑﺮﺣﻘﺶ اﻣـﺎم اﻣـﺖ و ﺑـﺎ ﺳـﻼم [و] درود ﺑﺮ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوزى رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم

«ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺮة اﺣﺐ اﻟﻰ ﷲ ﻣﻦ ﻗﻄﺮة دم ﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ» .

«ﻫﯿﭻ ﻗﻄﺮه اى در ﻗﯿﺎس ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﺰد ﺧﺪا ازﻗﻄﺮه ﺧﻮﻧﻰ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﻮد ﺑﻬﺘـﺮ ﻧﯿﺴﺖ».

 ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﭘﯿﺎﻣﻰ دارم و ﭘﯿﺎم اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﮕﺬارﯾـﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و وﺣﺪت و ﻫـﻢ ﭘـﺎرﭼﮕﻰ ﺷـﻤﺎ را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒﺮ ﻧـﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو اﻣﺎﻣﺎن و اﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺷﻮﻣﺶ راﭘﯿـﺎده ﮐﻨـﺪ و وﻗـﺖ آن رﺳـﯿﺪه ﺗـﺎ از اﺳـﻼم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ واﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣـﻰ روم راﻫـﻢ را ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻰ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮده ام و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻣﻰ روم ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺎن ﷲ در آﻧﺠـﺎ [در] ﻓـﺮاق ﻣـﻰ ﺳـﻮزﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ، ﻣﻰروم ﺗﺎﺳﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ.

 ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ از اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺘﻮاﺗﺴﺘﻢ زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ از ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻢ در ﮔﺬرﯾﺪ و در ﻓﺮاﻗﻢ ﻧﮕﺮﯾﯿﺪ و اﮔـﺮ ﺧﻮاﺳـﺘﯿﺪ ﮔﺮﯾـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺮاى اﻣـﺎم ﺣـﺴﯿﻦ (ع)و ﻋﻠﻰ اﮐﺒﺮ(ع) ﺑﮕﺮﯾﯿﺪ وﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﭘﺴﺮﺗﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا [ى] ﺧﻮد ﺷـﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺧـﺪا ﻧـﺎﻇﺮ و ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻤـﺎﻣﻰاﻋﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺮا زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬارد و راه ﻣﻦ و ﺷﻬﯿﺪان دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﺪ.

«واﻟﺴﻼم»  / ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﻣﯿﺮ